KLACHTENREGELING EN BEROEPSCODE

Procedure
Heeft u een klacht over de dienstverlening van Vendl’s scholingsactiviteitenover of bent u over iets anders ontevreden? Dit kan bijvoorbeeld over de training/opleiding/coaching zelf zijn, maar ook het functioneren van een docent/medewerker van Vendl. U kunt dit altijd kenbaar maken, ofwel bij de trainer die leider is op het project, ofwel door contact met de directie van Vendl. Wij proberen er eerst samen uit te komen. U kunt ons bellen (030 7370871) of een mail sturen naar adelka@vendl.nl

Komen we er samen niet uit? Vendl is als bedrijf aangesloten bij het Nederlands Institiuut Psychologen (NIP) en zal in het geval van een formele klacht het College van Toezicht en het College van Beroep inschakelen. Zij zullen als onafhankelijke commissie fungeren met als doel een bevredigende uitkomst voor alle partijen te bewerkstelligen. Hun oordeel is bindend voor Vendl.

Heeft u een klacht met betrekking tot een van onze trainers? Onze psychologen en gedragstrainers zijn aangesloten bij een beroepsgroep. Dit kan zijn het LVVV, NVO2, NIP of hebben een BIG registratie. Samen met de betrokken trainer proberen wij een oplossing voor uw klacht te vinden. In het uiterste geval betrekken wij een onafhankelijke derde van de beroepsvereniging die als bemiddelaar optreedt in het conflict.

Een formele klacht kan alleen in behandeling worden genomen indien deze schriftelijk is ingediend binnen één jaar na beëindiging van het scholingsactiviteit waarop de klacht betrekking heeft. Een klacht kan niet anoniem zijn en moet altijd relatie hebben tot de diensten die Vendl heeft geleverd.

Vendl Opleiden & Ontwikkelen
T.a.v. Adélka Vendl
Mamuchetweg 4HQ
3732 AK De Bilt

U doet in uw klachtenbrief in ieder geval opgave van:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres
  • de naam en de periode van de scholingsactiviteit
  • een nauwkeurige omschrijving van de klacht
  • de naam van de aangeklaagden

Wij verzoeken u relevante stukken bij uw brief te voegen indien van toepassing. Klachten en alle informatie daaromtrent worden door alle betrokken partijen uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Behandeltermijn
Binnen tien werkdagen na ontvangst van uw klachtenbrief ontvangt u bericht van ons. Wij streven ernaar om binnen zes weken na indiening van een klacht tot een oplossing te komen. Indien binnen deze termijn de klacht niet kan worden opgelost, wordt u daarvan uiterlijk 5 werkdagen voor het verstrijken van de termijn schriftelijk op de hoogte gesteld. De termijn kan in dit geval verlengd worden met een ten hoogste vier weken en is bedoeld voor bijzondere gevallen en gecompliceerde zaken.

Elke klacht wordt geregistreerd en gedurende een periode van in ieder geval twee jaar na beëindiging van de klachtenbehandeling bewaard.